Πρώτο ενημερωτικό δελτίο της Entre-Forward
14 Φεβρουαρίου 2020

Έναρξη συνάντησης στην Κορσική!

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Entre-Forward πραγματοποιήθηκε στη Bastia στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019.

Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν να γνωριστούν μεταξύ τους, να αξιολογηθούν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τους πρώτους 3 μήνες του έργου και να συμφωνηθεί ένας χάρτης πορείας. Οι εταίροι συζήτησαν επίσης λεπτομερώς τον τεχνικό και οικονομικό συντονισμό, το σχέδιο διασφάλισης της ποιότητας, το σχέδιο διάδοσης και τις πνευματικές παραγωγές.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη από την πρώτη πνευματική παραγωγή (Οδηγός Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων και Κατάρτισης) παρουσιάστηκαν. Θα υπάρξει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τις ορθές πρακτικές και την υφιστάμενη κατάρτιση στην κατάρτιση στον τομέα της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Αυτή η έρευνα θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα και της πλατφόρμας διαδραστικού επιχειρηματικού προσανατολισμού που διατίθεται σε πολλές γλώσσες.