Το έργο ENTRE-FORWARD

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας έχει καταστεί πολιτική προτεραιότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα Entre-Forward επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των ατόμων και προβάλλει τη σημασία της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Επίσης, το έργο στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα και προτείνει καινοτόμες πρακτικές μεθόδους, στις οποίες οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορα project και δραστηριότητες.

Ομάδες Στόχου

Άμεσος Στόχος :
• Νέοι και φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δεξιότητές τους και να ενισχύσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, είτε να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους ως εργαζόμενοι είτε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
• Δάσκαλοι, εκπαιδευτές και επαγγελματίες που ασχολούνται με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις και τις μεθόδους τους, ώστε να παρέχουν εξατομικευμένη και κατάλληλη υποστήριξη σε όσους το χρειάζονται.


Έμμεσος Στόχος :
• Τα Ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.Στόχοι Προγράμματος

Προτεραιότητα του προγράμματος Entre-Forward είναι να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών και άλλων ατόμων, που εργάζονται με ενήλικες, ώστε να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων.
Έτσι, οι κύριοι στόχοι αυτού του έργου είναι:
• Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της δημιουργικότητας, ιδίως μεταξύ των νέων
• Η προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ικανότητας σχεδιασμού και διαχείρισης διαδικασιών.

Το Entre-Forward ακόμα στοχεύει:
• Στην ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Στην αξιοποίηση των ΤΠΕ (διαδραστικός ήχος, εικόνες, διεπαφές προσομοίωσης κλπ) για την αξιολόγηση βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η ανάληψη κινδύνων, οι διαπροσωπικές / οργανωτικές δεξιότητες, ο προγραμματισμός και ο καθορισμός στόχων, διαχείριση αλλαγών και στρατηγική σκέψη
• Στο να καθορίσουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις διατομεακές δεξιότητες που αποτελούν τη βάση ενός επιχειρηματικού πνεύματος / συμπεριφοράς και να δημιουργήσουν μια επιχειρηματική νοοτροπία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των επαγγελματιών προσανατολισμού και των σχετικών επαγγελματιών
• Στη παροχή ενός νέου, εξατομικευμένου και προσαρμόσιμου συστήματος βασισμένου στις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες, με βάση τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων μελετών και των μελλοντικών αναγκών στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Xxxxxxx

Xxxxxxx