Dlaczego ENTRE-FORWARD?

Wspieranie przedsiębiorczości stało się priorytetem politycznym w Europie.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują działania w celu opracowania i zapewnienia programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości są niezbędne w każdej działalności. Dlatego też konieczne jest budowanie i rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu w przedsiębiorstwie.
Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji ludzi i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Grupa docelowa

Bezpośrednio
• młodzież i dorośli, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wzmacnianiem rozwoju osobistego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie jako pracownik lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.
• edukatorzy, trenerzy i doradcy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności, wiedzę i metody w celu zapewnienia młodym ludziom spersonalizowanego i odpowiedniego wsparcia.

Pośrednio
• Instytucje edukacyjne i szkoleniowe, decydenci polityczni, podmioty publiczne i prywatne

Cele

Głównym priorytetem Entre-Forward jest poszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów i innych osób pracujących z osobami dorosłymi, gdyż kluczowe jest dla nich wypracowanie określonego zestawu kompetencji.
Główne cele projektu :
• Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi.
• Wspieranie znaczenia innowacji, kreatywności i zdolności do planowania oraz zarządzania procesami.
Celem Entre-Forward jest:
• opracować odpowiednie metodologie i podejścia, metodologię szkoleń adaptacyjnych/materiałowych i modułowy program nauczania
• wykorzystać TIK ( multimedialny przekaz dźwiękowy, obraz, interfejsy symulacyjne itp.) do oceny podstawowych umiejętności przedsiębiorczych i biznesowych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, podejmowanie ryzyka, umiejętności interpersonalne/organizacyjne, planowanie i wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji, innowacje, przywództwo, zarządzanie zmianą i myślenie strategiczne
• określić cechy osobiste i umiejętności przekrojowe, które stanowią podstawę postawy/zachowania przedsiębiorczego i tworzą kulturę przedsiębiorczości wśród edukatorów, trenerów, doradców i odpowiednich specjalistów
• zapewnić nowy, spersonalizowany i adaptacyjny system w zależności od umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych, w oparciu o wyniki trwających badań i zgodnie z przyszłymi potrzebami w dobie transformacji cyfrowej.

W jaki sposób?

W ramach projektu zostaną udostępnione metodologie, narzędzia, materiały szkoleniowe i programy nauczania dla trenerów, edukatorów, doradców zawodowych i innych odpowiednich specjalistów, a także dla młodych ludzi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Partnerstwo opracuje program szkoleniowy skupiający się na przedsiębiorczości. Program ten będzie dostosowany do wybranych obszarów, takich jak nauka o zdrowiu i społeczeństwie, gospodarka i biznes, sztuka i kultura, sektor pierwotny, budownictwo i produkcja, turystyka i transport itp. Działania w ramach projektu Entre-Forward obejmą około 4500 osób (450 bezpośrednio i 4.000 pośrednio). Partnerstwo zaangażuje co najmniej 120 młodych ludzi, 210 trenerów/edukatorów/prowadzących szkolenia oraz 108 ekspertów i zainteresowanych stron w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania karierą.